GDPR - Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů Miroslav Vlach, IČ 73849847, se sídlem Korunní 43, Ostrava – Mariánské Hory 709 00, zapsán u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, ev. č.: 380701–743427 (dále jen správce), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím získané při poskytování či nákupu jeho služeb jsou důvěrné a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy ČR a EU.


Dle jakých zákonů jsou osobní údaje zpracovávány?

Získané osobní údaje jsou správcem shromažďovány, uchovávány a dále zpracovávány dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR).


Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Jedná se o údaje získané při poskytování či nákupu správcových služeb, zejména jméno, příjmení, IČ/DIČ, adresa/sídlo, email, telefon, platební údaje, případně další údaje, které správci poskytnete.


Pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány z několika zákonných důvodů, kterými jsou zvláště plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb, informace o novinkách, účetní a daňové účely, statistické účely, plněný zákonných povinností a z důvodu dalších oprávněných zájmů správce. Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže mezi správcem a klientem vzniknout smluvní vztah.


Kdo má k získaným osobním údajům přístup?


Získané osobní údaje zpracovává a má k nim přístup pouze jejich správce, tedy výše uvedený Miroslav Vlach. V případě rozšíření týmu bude s ohledem na kvalitní poskytování služeb minimalizován počet spolupracovníků, kteří mají osobním údajům přístup a tito budou mít přístup jen po řádném proškolení a podepsání závazku mlčenlivosti ve vztahu k ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím stranám.


Na jakou dobu jsou získané osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání smluvního vztahu a z něj plynoucích práv a povinností, dále po dobu, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle právních předpisů, nebo po dobu, na kterou mu byl poskytovatelem osobních údajů udělen souhlas. Tato doba může dále vyplývat z účelu zpracování, nebo z právních předpisů.


Práva subjektů osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům a informace o tom, zda je správce zpracovává
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a omezení jejich zpracování
  • právo na podání vysvětlení v případě podezření na protiprávní nakládání s osobními údaji a právo
  • se v tomto případě obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se vás týkají
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných ve veřejném zájmu, při
  • výkonu veřejné moci nebo z důvodu oprávněných zájmů správce
  • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat

Podrobnosti o ochraně a zpracování osobních údajů se dozvíte ve výše uvedeném zákoně o
zpracování osobních údajů, v nařízení GDPR a na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies:
V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tato internetová stránka využívá a zpracovává pro svou činnost soubory cookies.
Soubory cookies jsou krátké textové soubory odeslané internetovou stránkou do vašeho prohlížeče, díky kterým tato internetová stránka zaznamená informace o vaší návštěvě. Umožňují lepší využití internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám, a proto je používá téměř každá internetová stránka na světě.
Správce může využívat dočasné i trvalé soubory cookies, a to jak k personalizaci obsahu či reklam, tak k analýze návštěvnosti a fungování webových stránek.
Internetové prohlížeče obvykle umožňují správu souborů cookies a můžete tedy omezit či zakázat jejich používání, to se však nedoporučuje, protože některé stránky pak nemusí správně fungovat.